Kustbanan

Kustbanans historia - En film av Jonas Selenius och Stiina Tolvanen

Något akut behov av en ny förbindelse mellan Helsingfors och Åbo hamn fanns det inte särdeles mycket av på 1870-talet. Det p.g.a. att det redan fanns en spårförbindelse från Helsingfors, via Toijala, till Åbo. Åbo-Toijalajärnvägen blev klar 1876. Men år 1885 föreslog greve August Armfelt, från Halikko, att man skulle kunna bygga en mycket rakare förbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Banan skulle korsa Hangö-Hyvingebanan någonstans mellan Lojo och Ekenäs. Denna idé fick en hel del understöd, men man var oense om exakt vilket sträckning järnvägen skulle ha. Men snabbt kom man överens om banans sträckning åtminstone mellan Åbo och Karis. Så småningom öppnade även Helsingfors upp ögonen för kustbanan eftersom järnvägsförbindelserna blev allt viktigare för den växande huvudstaden. Benämningen "kustbanan" använde man inte ännu utan efter att Åbo-Karissträckan färdigställdes kallade man den "Turku-Karjaan rautatie".


Slutligen år 1895 efter många om och men slog kejsaren fast att banavsnittet Åbo-Karis skulle börja byggas. Det var viktigt att de många järnbruken i Västnyland skulle knytas till järnvägen. Byggandet inleddes 1896. Planeringen av banavsnittet Karis-Helsingfors däremot fortsatte. Redan i det här skedet stötte man på problem som än idag är aktuella på kustbanan. De många lermarkerna resulterade i instabila banvallar och landskapets former gjorde banan krokig. Åbo-Karisbanan öppnades för trafik den 1.11 1899. Karis-Helsingforsbanan började byggas på våren 1900. Banavsnittet öppnades för trafik 1.9 1903. Som mest sysselsattes (i medeltal) 2134 personer av kustbanans byggnadsarbeten i augusti 1897 på Åbo-Karisavsnittet. På Karis-Helsingforsavsnittet sysselsattes som mest (i medeltal) 1869 personer i augusti 1900. På 1910-talet utfördes redan de första uträtningarna av den krokiga kustbanan och dylika ingrepp kom att genomföras många gånger ända fram till 1990-talet.

Elektrifieringen av kustbanan inleddes i början av 1990-talet och det första eltåget besökte Karis redan den 10.11 1992, fastän elen kopplades på för tågtrafiken först 1.1 1993 mellan Kyrkslätt och Karis. Däremot hade sträckan Helsingfors-Kyrkslätt elektrifierats redan 1969. På den sträckan trafikerade eldrivna lokaltåg medan den övriga trafiken på hela kustbanan ännu var dieseldriven. Elektrifieringen mellan Karis och Åbo hamn färdigställdes helt till den 14.11 1994. De eldrivna tågen började trafikera på kustbanan fr.o.m. den 1.1 1995. De moderna InterCity tågen började trafikera på kustbanan i maj 1999. Idag är kustbanan enspårig på sträckan Kyrkslätt-Åbo, på sträckan Helsingfors-Alberga fyrspårig och mellan Alberga och Kyrkslätt tvåspårig. På kustbanan finns det sammanlagt femton tunnlar.

Karis-Skuru, gamla linjen

Den gamla linjen följde i stort sett åstranden från Billnäs framåt till Skuru. Linjen stängdes den 26.5 1991 samtidigt som också Billnäs station stängdes. På den gamla linjen fanns ända till 1990-talet gammaldags semaforer och också många farliga övergångar där det ofta hände olyckor. På senare tid har man planerat att göra den gamla linjen från Karis till Skuru till en cykelväg.

Gamla banan möter Forsbyvägen 2015

Stenåker

Stenåker, sikt mot Billnäs 2015

Gamla banan mellan Billnäs och Kvarnvägen, sikt mot Karis 2015

Billnäs övergång

Billlnäs övergång, sikt ner mot Billnäs 2015

Gamla bron över ån 2015

Gamla bron över ån 2015

Mot Skuru, banvallen invid Åminnevägen 2015

Karis-Skuru nya linjen

Linjen började byggas i slutet av 1980-talet och öppnades 2.6 1991. Den ersatte den gamla och krokiga linjen via Billnäs och Åminnefors. På linjen finns fyra tunnlar och bron över Svartån som idag är en av kustbanans längsta broar. Banan är mycket rakare och marken är stabilare jämfört med den gamla linjen, vilket gör att tågen kan ha en högre hastighet.

Tunnelberget från Åminneforssidan 2015

Bron över Pojoviken med Åminnegård i bakgrunden 2015

Stationer på kustbanan

Grundsjö

Grundsjö station 2015

Stationen öppnades redan på hösten år 1903, under namnet "Fagervik" eftersom denna station låg närmast Fagerviks bruk. Det fanns därför också en direkt vägförbindelse mellan bruket och stationen. Men i och med att bruket under årens lopp behövde järnvägen allt mindre sjönk också stationens järnvägshierarkiska "status". Under 1950-talet ändrades namnet till Grundsjö och samtidigt blev bemanningen allt mindre. År 1968 klassades Grundsjö endast som en hållplats.


På 1970- talet började man riva bangården inför uträtningen av banavsnittet mellan Ingå och Karis ("Kaunislahden rataoikaisu") som byggdes under åren 1980-81. Banan flyttades längre söderut från själva stationen och utgör den nuvarande sträckningen.

Nya bansträckningen 2015

Även om banan inte mera gick förbi stationen efter uträtningen så byggde man en liten hållplats för Grundsjö uppe på kullen där banan går idag. Hållplatsen fanns i 10 år ända tills den år 1991 slutligen togs bort.

Hållplatsen 1981-91, 2015

Uträtningen av banan i Grundsjö är ca 6 km lång och omfattar inte bara själva stationsområdet utan fortsätter en bit både österut mot Västankvarn och västerut mot Karis. Väster om Grundsjö, där den gamla banan gick ihop med den nya upprättades år 1980 en tillfällig hållplats för banarbetet, med en växel, kallad "Longjoki". Hållplatsen fanns bara så länge tills den nya linjen förbi Grundsjö blev klar.

Billnäs

Stationen öppnades 1.2 1899, huvudsakligen för att kunna användas av Billnäs bruk. Stationen låg dock inte alldeles intill bruket, utan en bit mot Skuru. Stationen hade en egen liten bangård och från bangården gick det ett skilt stickspår till Billnäs bruks lastningsplattform som däremot låg alldeles intill bruket.

Billnäs bangård, sikt mot Skuru 2015

Billnäs lastningsplattform 2015

På bruksområdet fanns det även en liten smalspårig järnväg. Inom järnvägshierarkin sjönk Billnäs stations status från hållplats till obemannad linjeväxel år 1954. 1977 upphörde persontrafiken i Billnäs i och med att regionaltrafiken mellan Karis och Salo upphörde helt. Det fanns just inget behov mera av Billnäs station för passagerartrafik, eftersom exempelvis vägförbindelsen mellan Karis och Billnäs var redan tillräckligt bra vid den tiden. 1981 stängdes Billnäs linjeväxel för gott och stickspåret till bruket revs. De sista tågen körde förbi Billnäs i maj 1991 innan det helt nya banavsnittet mellan Karis och Skuru öppnades för trafik den 2.6 1991.


Stationshuset finns inte bevarat då det revs på 1970-talet, men en annan järnvägsbyggnad, likaså uppförd i den typiska Bruno Granholmdesignen, finns ännu kvar på stationsområdet.

Järnvägsbyggnad i Billnäs 2015

Åminnefors

Åminnefors hållplats öppnades 1950 för att användas av skolbarn. Under skolterminerna gick det ett tåg per dag vid behov. Men hållplatsen användes inte så mycket och därför stängdes den redan år 1954. Också fabriksområdet i Åminnefors hade en egen smalspårig järnväg, vars elektriska lok fick sin elektricitet från det närbelägna vattenkraftverket. Den smalspåriga järnvägen mellan Åminnefors och Skuru tjänstgjorde från år 1906 ända till år 1958. På den smalspåriga järnvägen trafikerade även två små ånglok och två diesellok, av vilka ett diesellok står idag i Billnäs bruk som ett minnesmärke.

Åminneloket i Billnäs 2015

Industrierna i Åminnefors hade förutom den smalspåriga järnvägen också sin egen linjeväxel på kustbanan. Idag finns fortfarande en del av spåren kvar i Åminnefors samt en direkt spårförbindelse till Skuru hamn och stationen.

Skuru

Stationen öppnades år 1899 och samma år öppnades också ett postkontor på stationen. Stationsbyggnaden är designad av Bruno Granholm. Redan år 1901 var man tvungen att flytta på stationsbyggnaden eftersom den höll på att sjunka i den mjuka lermarken.

Skuru stationshus 2015

I hamnen fanns två bryggor vilka hade sina egna spår - Billnäsbryggan och VRbryggan. Finlands första lokdrivna smalspåriga järnväg öppnades år 1891 mellan Fiskars bruk och Skuru station. Det fanns alltså en järnväg i den här trakten redan före kustbanan! Det lilla ångloket kallades Lillbässen som förutom godsvagnar drog även personvagnar, men det senare nämnda endast i början av 1900-talet. Personvagnarna användes oftast vid speciella arrangemang som t.ex. idrottsfester och sommarutfärder. Berömda personer så som generalguvernör Bobrikoff och Mannerheim lär ha åkt med Lillbässen mellan Skuru station och Fiskars bruk. Den smalspåriga järnvägen stängdes 1952. Lillbässen står idag i Fiskars bruk som ett minnesmärke och där banan en gång gått, längs med Borgbyträskets strand, finns idag en väg.

Lillbässen i Fiskars 2015

Returtrafik till Skuru efter idrottstävlingar i Fiskars 1949. Lillbässen som drar tåget står idag på nästan samma ställe som på bilden. (Runar Bäckström)

Regionaltågen slutade stanna i Skuru då regionaltrafiken mellan Karis och Salo upphörde år 1977, men godstrafiken fortsatte många åt framöver. Ännu 1979 stannade några få expresståg i Skuru. 1987 spårade ett tåg ur i Skuru efter att ha kolliderat med en stor sten som hade rasat ner på spåret i den västra ändan av bangården. Lyckligtvis spårade endast loket ur. 1993 blev Skuru station obemannad.


I Skurus tunnelberg finns tre parallellt byggda tunnlar, men de är byggda vid olika tidpunkter. Tunneln längst ut mot havet är äldst och byggdes 1896-1898, vilket gör den till Finlands äldsta järnvägstunnel! Dess längd är 156 m. År 1964 byggdes tunneln längst österut då banans sträckning ändrades och flyttades dit. 1991 byggdes den mittersta tunneln då det helt nya banavsnittet mellan Karis och Skuru byggdes. Merparten av kustbanans trafik använder denna tunnel idag. Men också den äldsta tunneln är fortfarande i bruk. Spåret genom den äldsta tunneln är ännu i användning av godstransporterna mellan Skuru hamn och Åminnefors industriområde.

1898 års tunnel 2015

Högbacka tunnel och 1964 års tunnel till vänster. 2015

Högbacka tunneln byggd 1991, 200 m, 2015

Skuru station och hamn sett från Tunnelberget 2015

Skuru hamns spår med äldsta tunneln i bakgrunden 2015

Numera fungerar Skuru station vid behov som mötesplats för tågen på kustbanan. Skuru station är förövrigt kustbanans lägsta punkt.

Fiskars

Hållplatsen öppnades i november 1899 för att användas av persontrafiken till och från Fiskars bruk, då godstrafiken sköttes istället med den smalspåriga järnvägen mellan Fiskars och Skuru. Den här hållplatsen har aldrig haft några sidospår men den fick en liten hållplatsbyggnad av "Plattformskjul I"-typ, designad av Bruno Granholm. Hållplatsen stängdes år 1977 och övergången som låg intill den togs ur bruk 1993.

Text och bild: Jonas Selenius

Källor:Västra Nyland 24.6 2014Markku Nummelin, Rantarata, sidorna 7-11, 57-69, 110-116, 122-125, 133-134, 179Hembygdsnämnden i Karis 1970, Karis fordom och nu, sidorna 142- 147Keijo Hummelin och Ulla Hummelin, Muistikuvia suomenkielisistä Karjaalla, sidorna 10- 17https://fi.wikipedia.org/wiki/Hanko%E2%80%93Hyvink%C3%A4%C3%A4-ratahttps://fi.wikipedia.org/wiki/Rantarata

Promenad i äldsta tunneln (En film av Jonas Selenius)

Åk med på sträckan Skuru-Karis (En film av Jonas Selenius)

Åk med på sträckan Karis-Västankvarn (En film av Jonas Selenius)