Råckers bronsåldersgrav

Råckers III (Ines Latvala 2017)

Råckers är ett område med bronsåldersgravar från ca. 1000 f.Kr. som ligger i Karis på båda sidorna av Kroggårdsvägen vid Ekenäsvägens och Landsbrovägens korsning. Råckers III, som syns på bilden, är oundersökt men verkar till sin struktur vara likadan som de andra undersökta Råckersrösen.

År 1938 upptäcktes Råckers I av arkeologen Nils Cleve. Det är ett rös av olika stora stenar och sand. I röset har det hittats bland annat hartskoncentrat. Detta har gett att man har tolkat röset vara en urngrav, som har förstörts. Då röset har utforskats har man förutom hartskoncentratet också hittat brända ben, bronsbitar och en dubbelsidig bronsknapp. Röset har återställts efter forskningarna och är nuförtiden en liten gräsbetäckt kulle. Själva området är i dag gatu-, park- och gårdsområde som är fredat.


Redan 1928 upptäcktes Råckers II och III ungefär 60 meter ifrån varandra. Råckers II som ligger öster om området har grävts ut 1945 av Olof af Hällström. Det har konstaterats att röset fungerat som en primärgrav och kanten av röset som en sekundägrav. I primärgraven har det hittats kiselbitar och brända ben. Sekundärgraven har innehållit hartskoncentrat, brända ben och en bronsring. Graven har med hjälp av fynden tolkats vara en urngrav från järnåldern. Vid båda rösen har det varit stora stenar runt gravarna. Senare har Råckers II förstörts helt och hållet vid väg- och husbygge.


Ett av rösena innehöll fynd från yngre bronsålder ca 1000 f.Kr. (en bronsknapp) och det andra fynd från bronsålder ca 1000 f.Kr. och en urnegrav från romersk järnålder ca 0-400 e.Kr. I båda rösena påträffades brända människoben.

Råckers är som bronsåldersgravar sällsynta och unika och bildar forskningshistoriskt sätt en betydelsefull helhet.


Råckers III sedd från Kroggårdsvägen (Ines Latvala 2017)

Detalj från flygfotografi, Råckers III syns tydligt mellan husen

Huvudsaklig källa: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=220010054